Projekt pn. „Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie optymalizacji produkcji i magazynowania energii z OZE i wodoru oraz oszczędności energetycznych na potrzeby samowystarczalności energetycznej przedsiębiorstwa” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 135 000,00 zł (84,38% wartości Usługi netto) w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje” Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020, realizowany w Partnerstwie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Okres realizacji usługi 10.10.2022 do 28.02.2023 . Wykonawca
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Adaptive Food System Accelerator Centrum Naukowe
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław