Kruszywa naturalne są jednym z podstawowych surowców w wielu gałęziach gospodarki, szczególnie w:​

 1. budownictwie
 2. drogownictwie

Główny obszar zastosowań kruszyw naturalnych to budownictwo, stanowią one bowiem obok cementów główny składnik betonów. Od jakości kruszywa, jego zdolności do wiązania z innymi składnikami zależy w dużej mierze klasa betonu. Wytwarza się z nich zarówno beton towarowy, jak i różnego typu kształtki i prefabrykaty. Kruszywa stosuje się również jako piaski i żwirki filtracyjne.
W drogownictwie kruszywa stosuje się jako składniki mas betonowych i bitumicznych oraz do wymiany i zagęszczania gruntów. Zastosowania w górnictwie są zbliżone do zastosowań w drogownictwie.
Złoże Kopalni Kraszowice zostało udokumentowane jako złoże kruszywa z przeznaczeniem na cele budowlane. Kruszywa przeznaczone do betonów muszą spełnić odpowiednie normy jakościowe.

Podstawowe kryteria przydatności kruszyw na potrzeby budownictwa to:

 • uziarnienie i wytrzymałość skały
 • zawartość ziarn słabych i zwietrzałych
 • zawartość ziarn płaskich i wydłużonych
 • zawartość pyłów mineralnych i zanieczyszczeń obcych
 • nasiąkliwość i mrozoodporność
 • zawartość związków siarki, chloru i alkaliów
 • reaktywność chemiczna

W wyniku zastosowania ciągu technologicznego opisanego poniżej oraz biorąc pod uwagę parametry złoża, podjęto decyzję o produkcji następujących asortymentów:

Asortyment podstawowy: 

 • piasek zwykły (płukany) frakcji 0÷2
 • żwir płukany frakcji 2÷8
 • żwir płukany frakcji 8÷16
 • żwir płukany frakcji 2÷16
 • żwir płukany frakcji 16÷32
 • otoczaki

Na życzenie klienta istnieje możliwość zmodyfikowania cyklu technologicznego i przystosowanie go do aktualnych potrzeb zamawiającego.